اخبار

نشانه‌شناسی تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و داخلی

 نشانه‌شناسی تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و داخلی (با تاکید بر دیدگاه اسطوره‌شناسی بارت)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف مطالعه حاضر، نشانهشناسی تبلیغات در شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و داخلی بر اساس دیدگاه رولان بارت است. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی صورت گرفته است و جامعهی هدف پژوهش حاضر، آگهیهای پخش شده از شبکه سه سیما و جم تیوی از کانال ماهوارهای فارسی زبان در دو ماههی اول تابستان 94 بوده که از هر دو شبکه، دو پیام متجانس به روش نمونهگیری هدفمند و غیرتصادفی جهت تحلیل نشانهشناختی انتخاب گردید. پس از جمعآوری تبلیغات بازرگانی در مدت معین، از شبکه 3 سیما تعداد 112 پیام بازرگانی و شبکه جم تی وی 48 پیام جمعآوری و در هشت طبقه موضوعی دستهبندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که تبلیغات بررسی شده در هر دو بستر فرهنگی منطبق با دیدگاه بارت از نوع پیامهای مخدوش بودند که دارای معانی ضمنی فراوانی بودند و با استفاده از نشانهها سعی در اسطورهسازی جهت تحریف واقعیت را داشتند. نتایج همچنین حاکی از این بود که، تبلیغات شبکه ماهوارهای نه تنها موازین اخلاقی و فرهنگی موجود در کشور مخاطب را نادیده میگیرند بلکه در کنار تبلیغ کالا، سعی در تحریف فرهنگ و تغییر آن، ایجاد سبکی جدید در زندگی مردم ایران و جایگزینی برای اسطورههای ملی مذهبی ایرانی بودند. در تبلیغات داخلی نیز با وجود رعایت برخی موازین اخلاقی و توجه به بسترهای فرهنگی موجود در جامعه، باز هم تبلیغات در خدمت نظام سرمایهداری عمل کرده و هدف اساسی آن بیشتر صرف تبلیغ و اسطورهسازی بودبه طوری که این رویداد در شبکههای ماهوارهای اخلاق را نیز در خدمت سودآوری و تحریف فرهنگ جامعه هدف قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

 • بارت،
 • نشانه‌شناسی،
 • اسطوره‌سازی،
 •  
 • تبلیغات،
 •  
 • شبکه‌های تلویزیونی،
 •  
 • ماهواره

عنوان مقاله [English]

The Semiotics of advertising in the satellite and internal TV channels (with emphasis on Barrett's mythology views

نویسندگان [English]

 • Maryam MOKHTARI 1
 •  
 • MOHAMMAD HOSSEIN EBTEKARI 2

1 YASOJ UNIVERSITY

2 YASOJ UNIVERSITY

چکیده [English]

The aim of this study is investigating semiotics of advertising on Persian-language satellite and TV internal According  to  Roland Barthes point of view. This study was performed  with  a qualitative  approach and the samples were third network TV ads and Gem TV - Persian-language satellite of channels - in the first two months of  the summer of ninety-four. Of both the  networks، two  homogeneous ads  target ed and non-random  sampling method were selected  to analyze the semioticsFrom the  third network collected  112  commercial  and from Gem network 48 commercial and were classified in eight categories Results showed that advertising on both the cultural context in accordance with the View of Barrett's  messages  were distortedThat  has enormous  implications  and uses  symptoms were trying to distort reality to myth-making. The results also showed  that، Advertising satellite  network  not only ignore moral and cultural norms in the country  the audience But also  next to with advertising، Tried to distort its culture and change، Create a new style in the life Iranian people and Replacement was for Iranian religious and national myths. Internal advertising also comply with  certain ethical standards and according to the cultural contexts  in society، Still the ads served to the capitalist system and its  fundamental purpose is  to promote  and  myth-making. Therefore advertising don’t have the role of awarenessSo that in the satellite network service ethicist the profit ability and distorted  culture  of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bart
 • Semiotics
 • Myth-making
 • Advertising
 • Television networks
 • satellite

منبع: فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  دوره 12، تابستان 1395، صفحه155-176 

 

 

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید